(1)
Albornoz Vásquez, M. E. Germán orong atthias Gloël, (eds.), obernar l irreinato el erú, iglos VI-VII. raxis político-urisdiccional, edes e oder sos e a información ficial, España, ditorial Sindéresis, BO diciones. Autoctonía 2023, 7, 609-616.