(1)
Ruz Zagal, R.; Meza Aliaga, M. otorreportajes e os emanarios lustrados ucesos ig-ag. Representación e a iferencia eruana, oliviana hilena n a ostguerra el Pacífico. Autoctonía 2023, 7, 199-242.